სკოლა ყველა ბავშვისთვის- School for every children

CSDC ის წარმომადგენლები 31 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მშობლებს შეხვდნენ, გადაეცათ საინფორმაციო ბუკლეტები... შეხვედრაზე მშობლებმა მიიღეს უფრო მეტი ინფრომაცია ე.ქ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შესახებ.... 
 100 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მშობლებისთვის საინფორმაციო კამპანია გაიმართა, მშობლები გაეცნენ ბავშვთა უფლებებს,მიიღეს ინფორმაცია თუ როგორ უნდა მოიქცნენ მაშინ როდესაც ბავშვისარასათანადო სიტუაციაში გვხვდება ქუჩაში, გადაეცათ საინფორმაციო ბუკლეტი, რომელიც #CSDC იმ საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით მოამზადა #ნინოთოდუა#განათლებისსამინისტრო#განათლებისმიღებისმეორეშესაძლებლობა#100საჯაროსკოლა
#31საჯაროსკოლა#CSDC#marinanizharadze#სამოქალაქოსაზოგადოებისგანვითარებისცენტრი#ნინობუაძე

SCDS representatives met the parents of 31 public school students. distributed informational leaflets. Parents got more information at the meeting about children living and working in the streets. an informational campaign was held for the parents of 100 public school students. Parents learned about children's right, received information on how to behave when a child is in an inappropriate situation in the street. Handed out and information booklet prepared by @SecondopportunityforEducation 

FB