მიმდინარე პროექტები

1. პროექტი "ოჯახების გაძლიერება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში"
პროექტის მიზანი: მოწყვლად ბავშვთა ოჯახების გაძლიერება ოჯახიდან მათი დაშორების პრევენციის მიზნით. პროექტის ამოცანები:
● რეგიონში არსებული პრობლემების დეტალური შესწავლა და არსებული ხარვეზების გამოვლენა;
● სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მცხეთა-მთიანეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრს, ადგილობრივ ხელისუფლებასა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა/გაძლიერება;
● რეგიონში სოციალური მუშაობის გაძლიერება ტრენინგების გზით, კერძოდ: სოციალური მუშაკების, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლების, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების (გამგებლის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის თანამშრომლები, საკრებულოს წევრები), სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღმზრდელებისა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის გადამზადებისა და ოჯახის გაძლიერებისათვის საჭირო უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით;
● ადგილობრივი თემის ინფომირება და ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა ფუნდამენტური უფლებების, ზრუნვის სახელმწიფო და ადგილობრივი პროგრამებისა და სერვისების შესახებ;
● ოჯახის გაძლიერებაზე ორიენტირებული პროგრამების ინიცირება, რეკომენდაციების შემუშავება და ლობირება. პროექტის ხანგრძლივობა - 10 თვე. პროექტი ხორციელდება პროგრამის “თანამშრომლობა ოჯახის გაძლიერებისთვის საქართველოს რეგიონებში“ ფარგლებში. პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ. პროექტი „სოციალური მუშაკები სოციალური ცვლილებისთვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SWIC)“ ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია ოთხ პარტნიორთან თანამშრომლობით, რომლებიცაა „ჰილფსვერკ ავსტრია (HWA),  სომხეთის სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია(AASW), აზერბაიჯანის სოციალური მუშაობის საზოგადოებრივი კავშირი (ASWPU) და მოლდოვის რესპუბლიკის ექთნების ასოციაცია.

2. სოციალური მუშაობა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საკითხებთან დაკავშირებით - სოციალური მუშაკების გადამზადება, ტენდერში გამარჯვებული, სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდსა და USAID-ს შორის გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში.

3. "განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი ბავშვებისათვის საქართველოში“ ტენდერის გამარჯვებული, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

 

Austrian Development Cooperation

0 901 900 980
ზარის ღირებულება 1 ლარი