მისია და საქმიანობის სფეროები

მისია

ადვოკატირება მოწყვლადი ქალებისა და ბავშვების, მათი ინტეგრირება საზოგადოებაში სამოქალაქო უფლებების დაცვის, ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და არაფორმალური საგანმანათლებო პროგრამების უზრუნველყოფით, რათა მათ შეძლონ ღირსეული და დამოუკიდებელი ცხოვრება.

საქმიანობის სფეროები

1. მზრუნველობას მოკლებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების გაძლიერება
2. დევნილი და კონფლიტურ ზონაში მცხოვრები ქალთა გაძლიერება
3. ტექნოლოგიების დანერგვა განვითარებისათვის

სტრუქტურა

სტრუქტურა

FB