საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი ქალებისა და გოგონების ფსიქო-სოციალური და სამართლებრივი მხარდაჭერა

*For English&Ukrainian Scroll Down*
 
<br /><span class=Სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი საქართველოში მცხოვრები, ლტოლვილი უკრაინელი ქალებისა და გოგონების მხარდასაჭერად ფსიქო-სოციალურ სერვისს განახორციელებს.
<br /><span class=ქალთა გლობალური ფონდთან პარტნიორობით, CSDC უზრუნველყოფს კრიზისული დახმარება გაუწიოს უკრაინელ ქალებსა და გოგონებს მენტალური ჯანმრთელობისა და შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, მათ შორის ონლაინ სერვისზე წვდომას პროფესიონალ ფსიქოლოგებთან, იურისტებთან და კარიერის მხარდაჭერის კონსულტანტებთან.
<br /><span class=პროექტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საგანმანათლებლო ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა სოციალურ ინტეგრაციას, ცოდნის გაღრმავებასა და პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესებას სხვადასხვა თემებზე - მათ შორის კონფლიქტის მოგვარების, გენდერული ძალადობისა და სექსუალური შევიწროების შესახებ.
<br /><span class=საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი ქალების პრობლემებზე რეაგირებისა და სექტორთაშორისო თანამშრომლობის მიზნით CSDC გამართავს დისკუსიებსა და სამუშაო შეხვედრებს არასამთავრობო ორგანიზაციების, მთავრობის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან.
<br /><span class=The Civil Society Development Center will offer psychosocial support to Ukrainian refugee women and girls in Georgia. CSDC, in partnership with the Global Women's Fund, provides crisis assistance to Ukrainian women and girls in order to improve their mental health and empowerment, including online access to professional psychologists, lawyers, and career support counselors. Educational events are also planned within the framework of the service, which will contribute to women's social integration, deepening of knowledge, and improvement of practical skills on a variety of topics, including conflict resolution, gender violence, and sexual harassment.
<br /><span class=CSDC will hold discussions and workshops with representatives from non-governmental organizations, the government, international organizations, and the business sector in order to respond to the problems of Ukrainian women living in Georgia and facilitate inter-sectoral collaboration.
<br /><span class=Центр розвитку громадянського суспільства надасть психосоціальну підтримку українським біженцям і дівчатам в Грузії.
<br /><span class=CSDC, у партнерстві з Глобальним фондом жінок, надає кризову допомогу українським жінкам і дівчаткам з метою поліпшення їхнього психічного здоров'я та підвищення потенціалу, включаючи онлайн-доступ до професійних психологів, юристів та консультантів з підтримки кар'єри.
<br /><span class=У рамках служби також плануються освітні заходи, які сприятимуть соціальній інтеграції жінок, поглибленню знань та поліпшенню практичних навичок з різних тем, включаючи вирішення конфліктів, гендерне насильство та сексуальне домагання. 

FB