სალომე ჭონიშვილი - სოციალური მუშაკი

სალომე ჭონიაშვილი სოციალური მუშაკია და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში (CSDC) 2023 წლიდან მუშაობს. მისი სამუშაო ძირითადად მოიცავს მიუსაფარი ბავშვების მხარდაჭერას, კერძოდ, მათი შესაძლებლობების, უნარების გაუმჯობესებასა და სკოლაში ინტეგრაციას. ის ასევე ხელს უწყობს მიუსაფარი ბავშვების საზოგადოებაში თვითრეალიზაციას. საჭიროებისამებრ ახდენს  რეფერირება/ ადვოკატირებას, აორგანიზებს მულტიდისციპლინური ჯგუფის მუშაობას და კოორდინირებას უწევს პროგრამაში ჩართულ სპეციალისტებს.

 

სალომე აქვს მუშაობის გამოცდილება როგორც საჯარო, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, კერძოდ, ის სოციალური მუშაკის პოზიციას იკავებდა  სსიპ მანდატურის სამსახურის ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრში, ა(ა)იპ დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯიაში, სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოსა  სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში.

FB