მარინე ჭანტურია - სოციალური მუშაკი

 

მარინე სოციალური მუშაკია და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში (CSDC) 2022 წლიდან მუშაობს. მისი სამუშაო ძირითადად მოიცავს მიუსაფარი ბავშვების მხარდაჭერას, კერძოდ, მათი შესაძლებლობების, უნარების გაუმჯობესებასა და სკოლაში ინტეგრაციას. ის ასევე ხელს უწყობს მიუსაფარი ბავშვების საზოგადოებაში თვითრეალიზაციას. საჭიროებისამებრ ახდენს  რეფერირება/ ადვოკატირებას, აორგანიზებს მულტიდისციპლინური ჯგუფის მუშაობას და კოორდინირებას უწევს პროგრამაში ჩართულ სპეციალისტებს.  მარინე  მშობლებისა და პედაგოგებისათვის მართავს საინფორმაციო კამპანიებს მოწყვლადი ჯგუფების, ბავშვთა საჭიროებებისა და მშობელთა ჩართულობის მნიშვნელობის შესახებ.

მას აქვს სახელმწიფო სოციალურ მუშაკად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 

FB