ანა სოტიშვილი - სოციალური მუშაკი
ანა სოტიშვილი სოციალური მუშაკია და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში (CSDC) 2021-2022 წლებში მუშაობდა. განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობის პროგრამის ფარგლებში მისი სამუშაო მოიცავდა თბილისში არსებულ 24 საათიან თავშესაფრებსა და დღის ცენტრებთან კომუნიკაციას, ბენეფიციართა ჩართვას ტრანზიტულ საგანმანათლებლო პროგრამაში, განათლების კომპონენტით უზრუნველყოფას, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მათ ინტეგრაციას, სხვადასხვა კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვასა და ბენეფიციართა ჩართვას. პროგრამის ფარგლებში ანა ატარებდა საინფორმაციო შეხვედრებს სკოლის მოსწავლეთა მშობლებთან ცნობიერების ამაღლების მიზნით, იყო მხარდამჭერი სკოლის მასწავლებლებისთვის და თანამშრომლობდა ადმინისტრაციულ რგოლთან, პერიოდულად გეგმავდა შეხვედრებს, სადაც ხდებოდა დამატებითი საჭიროებების იდენტიფიცირება.
 
ანამ გაიარა კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის პრე-ბაზისური სასერტიფიკატო კურსი. ასევე აქვს სოციალური მუშაობის მაგისტრის ხარისხი. ის 2013 წელს მუშაობდა აღმზრდელის პოზიციაზე მცირე საოჯახო ტიპის სახლში. პოლონური პროექტის ფარგლებში ( ა/ო  „ჩვენი -სახლი საქართველო“) კონსულტირებას უწევდა მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მომუშავე პერსონალს.  2014 წელს მუშაობდა ტრენერ-კონსულტანტად ა/ო „ბავშვი და ოჯახში“. 2014-2019 წლებში მუშაობდა სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრში, 2019-2021 წლებში  სსიპ დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოში, 2021-2022 - საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციაში, სადაც ჩართული იყო საპილოტე პროექტში - „შეზღუდული შესაძლებლობის ბიო-ფსიქო-სოციალური შეფასება და სტატუსის განსაზღვრის სისტემა“. 2021- დღემდე კი არის პირველი ნაბიჯი საქართველო - ადრეული განვითარების სპეციალისტი. 

FB