სოციალური მუშაკი


სახელი
და გვარილანა მოწონელიძე 

 პოზიცია:სოციალური მუშაკი
რომელი წლიდან მუშაობთ CSDC ში : 2016 წლიდან დღემდე

 სამუშაო აღწერილობაქუჩასთან კავშირში მყოფი ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, განათლების მიღმა დარჩენილი ბავშვების სასკოლო სივრცეში დაბრუნებაზე მუშაობა/რეფერირება, მათი სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, სასწავლო გარემოსთან ადაპტაციაში დახმარება, პედაგოგების და მშობლების ცნობიერების ამაღლება ქუჩასთან კავშირში მყოფ ბავშვებთან მუშაობის სტრატეგიების მიმართულებით, ბენეფიციარების ინტერესების და შესაძლებლობების გამოვლენა და მხარდაჭერა.

 
წარსული გამოცდილება:  2012 წლიდან დასაქმებულია ბავშვზე ზრუნვის სფეროში, სოციალური მუშაკის პოზიციაზე. ახორციელებს მუშაობას სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან: რთული ქცევის მქონე ბავშვები, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები, ქუჩასთან კავშირში მყოფი ბავშვები, ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება და ფუნქციონირების ამაღლება. ლანა სერტიფიცირებული სოციალური მუშაკია

 

FB