თეონა მამუკიშვილი - სოციალური მუშაკი
თეონა მამუკიშვილი სოციალური მუშაკია და "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში" (CSDC) მუშაობს. მისი სამუშაო მოიცავს როგორც ქუჩასთან კავშირში მყოფი ბავშვების სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობას, ასევე  სასწავლო გარემოსთან ადაპტაციის ხელშეწყობას. მის მოვალეობაში ასევე შედის საგნების პედაგოგების ცნობიერების ამაღლება მიუსაფარ ბავშვებთან მუშაობის სტრატეგიების მიმართულებით.
 
თეონა არის მოწვეული ლექტორი და დოქტორანტი სოციალური მუშაკი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2017 წელს ამავე უნივერსიტეტში მოიპოვა სოციალური მუშაობის მაგისტრის ხარისხი. 2010 წლიდან მისი პრაქტიკა დაკავშირებულია ბავშვის უფლებების დაცვასა და ზრუნვიდან გასული ახალგაზრდების მხარდაჭერის სფეროსთან. 2011 წლიდან მუშაობს მიუსაფარ ბავშვებთან როგორც აღმზრდელი და სოციალური მუშაკი. იგი მუშაობდა როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო უწყებებში, მიუსაფარი ბავშვებისა  და მოზარდების კეთილდღეობის გაუმჯობესების მიმართულებით.
 

FB